Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: http://www.uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz email: bkw@uwm.edu.pl; nr tel: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9 pok. 109, 10.719 Olsztyn.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA:

Na podstawie danych, podanych przez Ciebie dobrowolnie, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

– wygenerowania deklaracji maturalnej,

– symulacji wpływu wyniku matury na prawdopodobieństwo ukończenia konkretnego kierunku studiów.

IV. KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY:

Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły, wyniki egzaminów maturalnych.

V. ODBIORCA DANYCH:

Odbiorcami twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnienia przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Twoje dane przechowywane są przez okres jednego roku.

VIII. TWOJE PRAWA:

Przysługuje Ci:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania swoich danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo ograniczenia przetwarzania danych.

IX. POLITYKA COOKIES:

http://www.uwm.edu.pl/polityka-cookies